Ezotéria

Az ezotéria világa egy varázslat. Erre az oldalra kerül majd az ezotériával kapcsolatos minden. Sokszínű világ érdemes csak olvasgatni, vagy komolyabban venni, rajtad áll.

Ezoterika:


Az okkultizmust, az okkultistákat az idők folyamán a rohamosan terjedő, sok esetben pszeudo-okkult, ál-okkult irodalom, valamint a média segítségével sikerült lerángatni a sárba, befeketíteni, és hiteltelenné tenni. Ez az állapot sok esetben a nem-tudáson, a szenzáció hajhászáson, de nem utolsó sorban a pénzszerzésen alapuló magatartásból alakult ki. Ezért az utóbbi években az ezotéria, ezoterikus kifejezéseket a lényeg félreértésével, sok esetben félremagyarázásával használják. Az ezotéria, ezoterikus kifejezés a görög esotericos szóból származik és azt jelenti, hogy „belső”, rejtett, titkos. Ennek ellentéte az exoterikus vagy egzoterikus, ami külső-t, nyilvánost jelent. Tehát ami nyilvános, az nem ezoterikus.

Azonban sajnálatos módon sok esetben előfordult, hogy a szimbolikus, allegorikus történeteket a történelemre vetítették ki, és megtörtént eseménynek tekintettek olyan szimbolikus tanmeséket, amelyek úgy valójában sohasem zajlottak le. Erre azután egész világ- nézeteket, teológiai iskolákat, nevelési módszereket építettek. Pedig az egész – vagy sok minden – a kiindulási pont lényegének félreértésén alapult. Arról már ne is beszéljünk, amikor szándékosan meg is másítottak ilyen történeteket és eseményeket, hogy megfeleljenek a terjedésük idején – és később is – uralkodó politikai és gazda- sági érdekeknek, és eszmei hátteret biztosítsanak nekik. Ilyenekből lettek a dogmák, később az ideológiák.


Az új tanokat elsőként megfogalmazó tanítónak vagy tanítóknak, és indulásukkor minden nagy vallásnak, vagy fontos irányzatának voltak ezoterikus, vagyis belső tanításai, amiket az első tanítók az átlagosnál magasabb szellemi szintre fejlődött tanítványaik vagy követőik szűkebb körének tanítottak. Ezeknek a tanítványoknak az elméje, az intellektusa és főleg az intuíciója az átlagos működési szinten túl, magasabbra fejlődött. Az igazán ezoterikus tudást sohasem tanították a beavatatlanoknak.

Az ezoterikus bölcseletek, tanítások olyan misztikus és szent tanítások, amelyeket a jellemben, erkölcsileg és etikailag magas szintre emelkedett tanulmányozóknak tanítottak. Minden korban voltak, akik tudtak róla.
Ezeket a misztikus és szent tanításokat a magas szintű és méltó jellemű tanulmányozók számára tartották fenn korszakokon át. Az ezoterikus tanítások az Ősi Bölcsesség belső részeként az egész emberiség közös kincsét alkotják. A nagy szellemi Tanítók közvetlen átélésből és tudásuk alapján adták tovább, hogy tanítványaik révén az így továbbadott meglátások és bölcsességek később elterjedt tanokká, vallásokká váljanak. Ezeket azonban már általában egzoterikus formákban fejezték és fejezik ki. Az egyik vagy másik elterjedt vallásban vagy bölcseletben a hangsúly lehetett másutt, ezért vannak néha a látszólagos ellentétek, ellentmondások. Mindez azután azzal is tovább bonyolódott, hogy a szervezett egyházak mindent elkövettek az általuk képviselt tanok terjesztése és minél nagyobb tömegek általi elfogadtatása érdekében. Ez sok esetben odáig ment, hogy egyedül üdvözítő tanok birtokosainak jelentették ki magukat. Mindez nem csak az egyes vallások egyházaira érvényes, hanem az egyre szaporodó „ezoterikus” irányzatokra, irodalomra, esetleg szervezetekre is.

A valódi, igazi ezoterikus tanítások ősidők óta nagy emberek, igazi látnokok és bölcsek őrizetében voltak, és ahogy a helyzet valamint az emberek érettebbek lettek, részeket adtak ki az ezoterikus tanokból, vagy adnak ki ma is. A valóban ezoterikus tanokat soha nem írták le, de még elmondani is alig lehet, mert meghaladják az emberi intellektus képességeit, mivel nincsenek megfelelő mentális fogalmaink, még kevésbé megfelelő szavaink.


Amint korábban már idéztük, mind az igazán okkulthoz, mind az ezoterikushoz a megfelelő kulcs az intuíció, ami annyival más és magasabb rendű képesség, mint amennyivel például más az elme és az érzelmek működési szintje és tartalma eltér egymástól. Azt a bizonyos kulcsot, az intuíciót viszont csakis a megfelelő jellembeli, erkölcsi, etikai tisztaság irányába tett kitartó és állandó emberi fejlődéssel és erőfeszítésekkel lehet elérni.
„Az ember Isten természetéből van”, vagyis az isteni világosságból, létből, lényegből származik. Annak része, és az ember legbensőbb, legmagasabb természetében és eredetében az istenitől soha el nem szakadt, el nem választható, tehát éppen úgy örök és halhatatlan.
A szavak gyógyító ereje:

A szavak varázslatos ereje olyan mint az ÖLELÉS!! Szeretettel ajánlom a cikket a figyelmetekbe !


A DNS-t a szavak befolyásolják

A legutóbbi orosz kutatások, magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre mint az intuíció, tisztánlátás,csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, a mentál hatása a klímára, stb.

Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül. A genetikai sebészetnek, méltó konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ilymódon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ilymódon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Piotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák, pontosan holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézer- sugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézer sugár segítségével. És, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a szövetekben nem pedig "in vitro"), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítsa, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, a röntgensugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ilymódon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá. Ilymódon átalakítottak béka embriókat - szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ilymódon, az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.

A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál. FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!


Mit árul el az aurád?

Mindannyian burokban élünk. Testünket áthatja és körülveszi egy aurának nevezett energiafelhő, amely feltölt és védelmez. Ha károsodik, megbetegszünk, ha elfogy, meghalunk. Ezért érdemes megismernünk „védőhálónk” működését, hogy egy életre megóvhassuk.
Míg nem is olyan régen csak a szemünknek hittünk, ma, az ezotéria virágkorában egyre kevesebb láthatatlan dolog létezését vonjuk kétségbe. Elhisszük, hogy a gondolatnak ereje van, nem tekintjük boszorkányságnak a kézrátételes gyógyítást, és nem borzongunk az aura szó hallatán sem. Mindezekkel ma újra barátkozunk, régen azonban természetesek voltak. Már több ezer évvel ezelőtt tudták, hogy a világot energia és információ hatja át, és ezek befolyásolják az embert átjáró és körülvevő energiamezőt is, amelyet a különböző korokban és kultúrákban másképpen neveztek – az indiaiak pránának, a kínaiak csinek, a keresztények Szentléleknek, a magyarok bioenergiának. Arisztotelész éternek, Kilner aurának, Sheldrake morfogenetikus mezőnek, László Ervin pedig pszi-mezőnek hívta.
Emberi védőpajzs
A mai napig folynak kutatások az emberi energiamező viselkedésével kapcsolatban, amely normális körülmények között nem látható, mégis minden kultúrában éltek emberek – sámánok, beavatottak, vallási vezetők, bioenergetikusok, auralátók –, akik érzékelték azt, és színéből, méretéből, alakjából következtettek az ember általános állapotára.
A világon minden atomi szerkezetű dolog rezeg, és energiát sugároz ki – más rezgésszám jellemzi a tárgyakat, mint az élőlényeket, és más a szerveinket, az érzelmeinket és a gondolatainkat. A különböző hullámhosszú fizikai, érzelmi és gondolati energiáink kölcsönhatásaként létrejön egy színesen fénylő, de szabad szemmel általában nem látható sugárzás fizikai testünk körül. Ez a sugárzás átjárja és körülöleli testünket, és normális esetben 1,5–2 méter nagyságú, tojás alakú burokként érzékelhető. Ez a burok vagy energiamező az aura, amely szervesen kapcsolódik a fizikai testhez, és azon túl, hogy energiatartalékként funkcionál, pajzsként védi a benne elhelyezkedő embert a külvilágból érkező energiainformációk millióitól. Ez azért fontos, mert a fizikai test védtelen a magasabb rezgésű érzelmi és mentális rezgésekkel szemben, átengedi azokat, és végrehajtja a magasabb energiainformációk „utasításait”, ami akár pusztító hatású is lehet.
Réteges védelem
Az energiamezőt kutatók szerint az aura több rétegből áll. Ezek azonban nem hagymahéjszerűen követik egymást, hanem minden felsőbb réteg átfedi, áthatja az összes alatta levőt is. A testtől távolodva az egyes aurarétegek egyre finomabb energiából állnak, és egyre magasabb a rezgésük.
 Étertest:
Ez a fizikai test határán 2,5 cm-rel túlnyúló réteg átmenetet képez az anyag és az energia között. Apró energiavonalakból áll, színe a kobaltkéktől a homályosszürkéig változik, és szerkezete olyan, mint a fizikai testé: látható benne minden szerv, műtéti heg vagy sérülés. Ehhez a szinthez kapcsolódnak a fizikai érzetek, a test fizikai-kémiai tevékenysége, autonóm működése, az életerő, az élni akarás és a fizikai aktivitás.
 Érzelmi test:
Ebben a 7,5 cm vastag rétegben a szivárvány minden színe előfordul. Érzelmi életünk szolgálatában áll, ide vetülnek ki érzéseink, ez ad jelzést lelki életünkről, jellemünkről, vágyainkról. A tiszta érzelmek ragyogóvá, míg a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá és vékonnyá teszik ezt az auraréteget.

 Mentális test:
A mentális folyamatokkal, lineáris gondolkodással kapcsolatos információkat, rezgéseket tartalmazza. A fizikai test határán 12,5 cm-rel túlterjedő, sárgán sugárzó réteg, amelyben pillanatnyi gondolataink tisztasága is tükröződik. A pozitív gondolatokat ragyogó felvillanások kísérik, míg a negatív gondolatok sötét vagy szürke színként jelennek meg. Mentális testünk egy energiaátalakító rendszer, amely a környezetből felvett energiát átalakítja, és egy magasabb szellemi állapotban bocsátja ki a világegyetembe. Így transzformáljuk az energiát tudattá, amellyel nemcsak magunkat formáljuk, de másokra is hatunk.
 Asztráltest:
Ebben az aurarétegben is az érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten – nem a gyorsan múló vágyaink, hanem a tartós, mély érzéseink, az egész emberiséget átfogó szeretetünk mutatkozik meg benne. Testünk határán 25 cm-rel terjed túl, és uralkodó színe a rózsaszín. Az ember egyszerre három világban él: a fizikai, a mentális és az asztrális vagy szellemi világban. Ez a réteg teremt összeköttetést a fizikai és az asztrális síkok között.
 A spirituális akarat síkja:
Ez a mennyei akarat, a szabad akarat szintje. Érzelmeinkért, gondolatainkért, tetteinkért és mulasztásainkért való felelősségvállaláshoz és saját akaratunk Isten akaratának való alárendeléséhez kötődik. Ez a kobaltkék auraréteg 45 cm vastag, formálja az alsóbb rétegeket, óvja az egész szerkezetet.

 Spirituális érzelmi sík:
A fizikai testen 65 cm-rel túlterjedő, fényesen izzó réteg. A belső megértéssel, a lényeglátással, világnézetünk megteremtésével, istenszeretetünkkel, a felsőbbrendű, minden életet átölelő és minden élőt védelmező természetes szeretettel van összefüggésben.
 Spirituális értelmi sík:
A mennyei értelem, a léttudat, az éntudat legmagasabb szintje. Isten iránti érzéseinket, hitünket tükrözi. Ez a fizikai testen 85 cm-rel túlnyúló auraréteg az ateistáknál szürke vagy fekete, az igaz istenhívőknél aranyszínű. Leolvasható belőle hitünk tisztasága – az erős hitűeknél ez a réteg sűrű és világos, ami azt is jelenti, hogy nincs olyan negatív szellemi erő, amely ártani tudna nekik. 1 cm-es vékony burkán kívül foglal helyet a láthatatlan egyetemes energiamező.
Amikor meggyengül a pajzs energiamezőnk nem tesz különbséget a kívülről és a belülről jövő ellentétes rezgések között, tehát saját negatív gondolatunk ugyanúgy rombolja az auránkat, mintha valaki más szitkozódásait, fülünket ‒ és auránkat ‒ sértő megjegyzéseit hallgatnánk. Az aura ezekre a hatásokra válaszolva védekezésképpen először energiatöbbletet hoz létre, és ilyenkor sűrűbbé, tömörebbé válik. Rezgéseink lekötött része azonban már nem tud védelmet nyújtani, és átengedi a káros rezgéseket. Ilyenkor az aurán lyukszerű elváltozás keletkezik, és energiahiány alakul ki, amely fáradságot okoz, és idővel a károsodott védőpajzs alatti szervek működésének zavarához, betegség kialakulásához vezet.
Auránk tehát minden rezgést tartalmaz, amely bennünk van – érzéseinket, tudásunkat, jellemvonásainkat, fejlettségünket. Minden külvilágból érkező energiainformációt, amely egyezik belső normarendszerünkkel, elfogadunk, így annak rezgése akadálytalanul átjut az auránkon.
Ha viszont normáinkkal nem egyező rezgés próbálna átjutni, akkor az aura rezgése megakadályozza, azaz leköti azt.
Nagyon fontos, hogy auránk folyamatosan fel legyen töltve energiával. Az egészséges szervezet képes a szükséges energia pótlására, ám ha szervezetünk meggyengül, akadályozott az aura töltődése, ami ellen gyakran úgy védekezik a szervezet, hogy öntudatlanul rákapcsolódik a környezetében levő, energiában gazdag emberekre, és vámpír módjára energiát szív el tőlük. Ez a nem szándékos cselekvés tehát afféle önvédelem. Ha azonban auránk töltődése végképp hiányt szenved, akkor testünk működésképtelenné válik, és elsorvad.
Angyalok:


Az „angyal” kifejezés a görög „angelos” szóból származik, melynek jelentése: „hírvivő”. Az angyalokat mindig is emberszerű lényeknek képzeltük, hatalmas szárnyakkal, glóriával, ragyogó fehér kisugárzással.
Azt is mondják, hogy az angyaloknak nincs fizikai életformájuk. Ők fényből és energiából álló lények. A Teremtő és az emberiség közötti összekötő kapocsként léteznek. Az angyalok eljönnek, ha hívjuk őket. Felvehetnek férfi vagy női alakot is. Elhozzák a feltétel nélküli szeretetet, vagy óvó üzeneteket közvetítenek, melyek megvédenek a kritikus időkben, illetve a spirituális átalakulás során. Mindenfelé vannak angyali képek, jelenések körülöttünk: angyalos könyvek, naptárak, poszterek, s még sorolhatnánk. A vallási hovatartozástól függetlenül szinte mindenki ismeri és szereti az angyali ábrázolásokat. Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok.
 Angyaltörténelem
Kultúránkban az angyali jelenések négy hullámát különíthetjük el.
1.    atlantiszi idők
2. A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.
3. A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és teológusok rendszerezték őket.
4. A 18. századtól napjainkig, amikor egyre több ember számol be angyalélményekről.
Atlantisz idején
Különböző nevek alatt Eurázsia minden kultúrája ismeri; megemlítik már őket az akkád, ugariti szövegek is. Az angyalok változatai az egyes mitológiákban küldönc, trónálló, védelmező, törvényvégrehajtó, lélekvezető szerepet töltöttek be, égitestek mozgatói voltak, csillagok és bolygók megszemélyesítői. A késő antik keresztény angelológia precízen rendszerezi őket. Erre az égi hierarchiára a későbbiekben részletesen is kitérünk.
Atlantisz első korszakában az angyalok szoros közelségben éltek az emberekkel. Az atlantisziak az ő irányításuk és felügyeletük alatt éltek, egy olyan bensőséges és meghitt kapcsolatban, amely Atlantisz felemelkedésének és virágzásának a kulcsa volt. Az angyaloktól, illetve Istentől való elfordulás lett végül az ”Arany Fény Birodalmá”-nak a veszte, Atlantisz második korszakában. Ekkor a „Mi”, illetve az „Ő” helyébe az „Én” lépett. A következmények: félelem és halál.
Az atlantiszi nyelv az angyallényeket az „ang-el” szóösszetétellel határozta meg. Ennek jelentése: életet adó isteni fény. Fény Isten fényéből, erő az Ő erejéből. Napjainkban talán így fogalmazhatnánk: fénylények, energialények, önálló tudattal rendelkező erők.
Atlantiszban 144 angyalnak volt kitüntetett helye; az ő szerepük meghatározó volt a kontinens életében. Közülük is kiemelkedik a 12 királyangyal, akik segítették, irányították és tanították a királyokat, és együttesen fáradoztak azon, hogy a birodalomban azok az alapelvek, amelyek a harmónia, jólét és virágzás zálogai voltak, maradéktalanul megvalósuljanak. E 12 angyalt nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították.
A velük való kapcsolat, és az angyalokkal való, mély bensőséges kapcsolat – sok más ismerettel együtt – Atlantisz pusztulásával együtt elveszett, és sokáig rejtve maradt. Az angyalok ilyen szintű ismerete, a velük való meghitt kapcsolat, csak sok ezer év múlva, az esszénusok közösségében jelent meg újra. Az „Igazság Tanítója” – ahogyan az esszénusok nevezték alapító atyjukat – Istentől megkapta azt az ajándékot, hogy betekinthetett előző életeibe, és emlékezhetett mindarra a tudásra melynek egykoron birtokában volt. Az angyalok ismerete, szeretete így jelenhetett meg az esszénus közösségekben, felvirágoztatva azokat. Az esszénusok sokszor csodált, meg nem értett, különös képességei, a gyógyítások, bensőséges kapcsolat az állatokkal, növényekkel, a természet egészével, az angyalokkal való intenzív kapcsolat eredménye volt. A 12 királyangyalt ők is ismerték, és két csoportra osztották őket.
A következő hat angyalt a Föld Anyához rendelték:
Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala
Hatot pedig az Égi Atyához. Ezek:
Örökkévalóság angyala
Kreativitás (Munka) angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala
A hét 6 napjának reggelén a Föld Anya egy-egy angyalával meditáltak, esténként pedig az Égi Atya hat angyalának valamelyikével. A napi rítus része volt még a békeszertartás minden délben. Ehhez a béke angyalát hívták segítsé gül. Az esszénusok a béke hét különböző arculatát különböztették meg:
Béke a testtel
Béke az égi hatalommal
Béke a földi hatalommal
Béke a világegyetemmel
Béke az emberiséggel
Béke a hozzátartozókkal
Béke a lélekkel
Az a mód, ahogyan ők éltek az angyalokkal, ahogyan kommunikáltak velük, modern világunkban is elsajátítható, és talán az első, és egyben elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy világunkban újból béke és harmónia uralkodjon, hiszen ezek megteremtését nem kívül kell kezdenünk, hanem   először önmagunkban. Ennek szükségessége talán ma még égetőbb, mint valaha.    
Mint említettük, a keresztény angelológia az angyalokat hierarchiába sorolja. Vizsgáljuk meg ezt, egy kicsit részletesebben.
A régiek a bolygók száma szerint 7 égi rendbe, a szféráknak megfelelően 9 kórusba, és 3 triádba csoportosították őket.
Az első hármas Istent veszi körül, és neki hódol. A vörös szeráfokat úgy képzelték, mint akiknek csak a fejük látszik; hat szárnyuk van, kettővel az arcukat takarják Isten előtt, kettő a lábukat fedi, kettővel pedig lebegnek. Ez a hatágú csillagforma fennmaradt a reneszánsz puttóábrázolásokig. Nevükből adódóan nem csupán telve vannak a legtüzesebb szeretettel, hanem e tűzzel egyúttal lángra lobbantják az alattuk lévő angyalokat is.
A kerubok szfinxszerű, szárnyas lények. Nevüket a tudomány bőségéről és szellemük fényéről kapták. A keresztény művészetben a színük kék, vagy arany. Ők vigyázzák az éden kertjét, és négy oldalról isten trónusát. Velük azonos a négy apokaliptikus fenevad (majd később az evangélisták jelképei). Ezeknek ember, bika, oroszlán, és sas arca van, és az állatöv azon négy csillagképét jelképezték, amelyeket a bibliai időkben a naptári fordulópontok helyein tudtak.
A királyi székek, vagy trónok isten bizalmasai az isteni trón megtestesítői. Az isteni fenséget képviselik mindenfelé, amerre megfordulnak.
A második hierarchia kormányozza a csillagokat és az elemeket.
Az uradalmak Isten legmagasabb és korlátlan uralkodóerejét jelképezik, a világ igazgatására adott isteni parancsokat foganatosítják.
Az erők és erősségek képességeik által Isten végtelen hatalmát juttatják kifejezésre. Az isten által elrendelt feladatokat hajtják végre.
A hatalmasságok a Minden Dolgok Urának legfelsőbb bírói hatalmának és tekintélyének képviselői. Feladatuk, hogy az ellenséges hatalmakat féken tartsák, és az emberiségtől minden olyan akadályt távol tartsanak, amelyek az örök cél elérésében akadályozzák.
A harmadik hierarchiához tartoznak a hercegségek, az arkangyalok és az angyalok. E hármas hajtja végre közvetlenül a teremtett világban Isten parancsolatait és rendelkezéseit.
A hercegségek kiosztják az alsóbb angyaloknak az Istentől közvetlenül kapott parancsokat, és támogatják őket azok kivitelezésében.
Az arkangyalok és angyalok Isten küldöttei és követei, kiket különféle okokból a világba küld, és különböző helyek, illetve személyek védelmével megbíz. Az arkangyalokat nagyobb horderejű dolgokért rendeli ki, az angyalokat pedig a kisebb jelentőségűekért.
A biblia az angyalok fejedelmeinek nevezi a hét arkangyalt. Közülük a három legnépszerűbb neve személynév lett. Michael az ítélkező, lélekvezető, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezetője, a középkor harcias szentje. Attribútuma a kard és a mérleg. Gábriel a hírhozó, attribútuma a liliom, vagy a – Mercurius pálcájára emlékeztető - jogar.
Rafael a gyógyító, az őrangyalok vezetője. Név szerint az apokrif Tóbiás történetben jelenik meg. A zsidó hagyomány szerint hármójukat látta vendégül Ábrahám.
Az őrangyalok azok, akik valószínűleg a legközelebb állnak hozzánk. Ők azok, akik születésünktől a sírunkig elkísérnek, és azon fáradoznak, hogy az az életterv, amelyet születésünk előtt mi magunk határoztunk meg - mint újabb lépcsőt, mely a tökéletesség felé vezet – megvalósulhasson.
Ahogyan a természet egészét rend és változatosság hatja át, úgy az angyalok sokaságát is. Ahogyan nincs két egyforma fű, fa, virág, vagy emberi arc, úgy nincs két kegyben és szépségben egyforma angyal sem. Hozzá kell tennünk, hogy napjainkban az égi hierarchiát másként kell értelmeznünk. Az angyalok világában olyan fajta alá és fölérendeltségi viszony, mint amelyet mi alkottunk meg a saját világunkban, nem létezik. Sokféleségüket célszerűbb úgy szemlélnünk, mint feladataik felosztását, egy olyan rendszerben, amelynek mindegyik eleme egyformán fontos és nélkülözhetetlen.
Mit tehetünk, hogy életünknek újból aktív részesei legyenek, és részesülhessünk jótéteményeikből? Mindenek előtt tudatosítanunk kell magunkban jelenlétüket, és ki kell nyílnunk feléjük, beengedni őket a zajos, sokszor zűrzavaros, racionális életünkbe. Az ő erejük folyamatosan jelen van világunkban. A mi döntésünkön múlik, hogy élünk-e ezzel az erővel, és felhasználjuk-e a magunk és a világ jobbá tételéhez. A kapcsolatfelvétel mindannyiunk számára adott, hiszen nem igényel különleges – ha úgy tetszik – természetfeletti képességeket. A fejnek és a szívnek egyszerre kell igent mondania, hogy életünknek újból aktív részesei legyenek.
Egy biccentés, egy halk „igen, akarom” talán soha nem volt még az emberiség történetében annyira sürgető és életbevágó, mint a mi időnkben.
 Bibliai idők
A biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban meg kell említeni Maimonides véleményét, aki szerint az angyaljelenések látomások révén történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot meglátogató három angyal ... A zsidók pusztai bolyongásakor Isten vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is megfejtették a malaki=küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével Michaelként. A szent sátor szentek szentjének két kerub alakja hajolt védőn a szövetség ládájára ...
Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a "hét" bukott angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek: Uriel, a "Tartarosz fölé helyezett angyal", Rafael, "aki az emberek minden betegsége fölött uralkodik", Michael, "az Isten népe fölé helyezett angyal", Gábriel, "A Paradicsom őrzője", Ráguel, "aki bosszút áll a bukott angyalok világán", Fánuel, "aki a gonosz szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne vádolhassák a Földön élőket", és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat: miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette a közte és az ember közötti lényeket is.
Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek, Zakariásnak.
Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel:
arkangyalok/arkhangeloi,
fejedelemségek/arkhai,
főhatóságok/exousiai,
erősségek/dynameis,
uraságok/kyriotetes ,
trónusok/thronoi.
Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső régióban némi sorrendcserével a különböző renszerekben.
Középkor
A középkor teológusai aztán "rendet teremtenek" az égiek között. Pseudodyonisios reopagites (5.sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai.
A keresztény szentek látomásai közül kimagaslik bingeni Hildegard finoman jellemzett nagylátomásai, Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf élménye, Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye.
Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról is. I.u. 613-ban Gábriel megjelent Mohammednek. Alakja betöltötte a fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte a paranccsal: "Recitálj, recitálj!". Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva Mohammed állította, hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban soha nem fog bekövetkezni. Az angyalok az iszlámban is megkapták szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (Rafael) fogja megfújni. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4. égé a szellemmel kapcsolódó arkangyalok, az 5. égé a teremtő szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (=a személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység állapotába.
Swedenborg, Blake, Steiner,...
A 18-20. század "angyalinváziója" Swedenborg, ill. Blake jelenései, víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak. Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét csoportban vannak jók és rosszak (genii boni ill. mali, spiriti boni ill. mali). A romlatlan égben megkülönbözteti a mennybéli ill. szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbbit a bölcsesség angyalai lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség szellemi mennyébe. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel, hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.
William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi vizionárius és művészi adottságai mellett az "angyalokat a Szentírás sátáni értelemben való olvasására" kisértette és boldog volt, ha egyet áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa hidegnek tapasztalt - bölcsessége ellen s vallotta, hogy Miltont Elveszett Pradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk el műveit fenntartás nélkül.
...Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat korszellem funkciókkal ruházta fel. ...
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban, veszedelmek előtt vagy nagy ínységben leggyakoribb a megtapasztalásuk. (Akár fizikai testben is, mert élő embert átiráníthatnak segíteni, vagy - esetleg - materializálódnak.) Moolenburgh holland orvos sok betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy az emberek élete olyan, mina a mélyvízi búvároké, s a felszíni védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután felhúznak magukhoz.
Sprituális reneszánsz kezdetét éljük át napjainkban: megtanultunk befelé figyelni, önmagunkat felfedezni, magunkban keresni a teljességet. Egyre többen szerzünk személyes tapasztalatokat az angyalok jelenlétéről, segítségéről.
A materiális felfogás számára ezek ugyan idegenül hangozhatnak, hiszen a "megszokott" módon, érzékszerveinkkel csak nagyon ritkán tapasztaljuk az angyali jelenlétet. Ám ha picit nyitottabban közelítünk a témához, örömteli élményekben lehet részünk: angyali segítséggel-támogatással az életünk minden területén pozitív változásokat tapasztalhatunk.
Mindenkinek, sőt az állatoknak is van őrangyala, talán ezt a legkönnyebb elfogadni. Az őrangyalunk "munkája" a mi támogatásunk, ám csak akkor segíthetnek, ha megkérjük őket erre - kivétel ez alól, ha életveszélybe kerülünk. Elég gondolatban kérni a segítséget, fontos viszont a pontos megfogalmazás - pl. ha sietünk valahová, kérhetjük, hogy segítsenek időben odaérni.
Az angyalok között a földihez hasonló hierarchia van, ennek bizonyos szintjein állnak azok, akiknek feladata az emberek segítése közvetve vagy közvetlenül.
Az Arkangyalok vezetői szinten állnak ebben a hierarchiában, nevük szinte mindenki számára ismerős, ám "működési területük" talán kevésbé.
Mihály arkangyal nyújt segítséget abban, hogy felfedezzük életfeladatunkat. Megtisztítja testünket a félelemtől, az energetikai terünkben maradt szellemektől és negatív entitásoktól - ő kíséri el a lelkeket a fénybe.
Mihály Arkangyal segíthet, ha mechanikus vagy elektronikus szerkezetek működésében akad problémánk.
Rafael arkangyal: a gyógyítás arkangyala.
Gábriel arkangyal segíti a fogantatást, támogatja a kommunikációt, a művészeteket.
Uriel arkangyal segíti az érzelmek meggyógyítását.
Felemelkedett mesterek is vannak körülöttünk, ők valaha nagy tanítóként, gyógyítóként jártak a F öldön, most az asztrálsíkon elfoglalt helyükről segítik az emberiséget. (pl. Jézus, Szűz Mária)
Az Őrangyaloknak ez a hivatása-munkája, hogy vigyázzanak és segítsenek annak, akit választottak.
A Természeti Angyalok Isten Őrzőangyalai - a környezetre, növényekre, virágokra, állatokra vigyáznak, segítik azokat az embereket, akik a Földanyához és az állatokhoz kedvesek.
Eltávozott szeretteink gyakran jóakaratú szellemi vezetőként mellettünk és értünk tevékenykednek.

                  Érzékelési módok

tisztán hallás  - ekkor akár tőled idegen hangként is érzékelheted, de belső hangként is gyakori az érzékelés ezen módja
tisztán érzékelés - testérzetekben jelentkeznek a visszaigazolások, hideg - meleg hőhullám
tisztán látás - belső 3. szemes látás , ill . nyitott szemmel érzékelés
tisztán tudás - amikor a tudatodban egy általad feltett kérdésre megérkezik egy általában olyan válasz amit úgy egyébként fogalmad sincs, hogy honnan tudod, de tudod
Minden vágyuk, hogy minél több emberrel tudatos kapcsolatba léphessenek. Azért segítenek minket, hogy szeretőbb szívűvé, megértőbbé tegyenek minket, és a legmagasabb szinteken összekötnek mindannyiunkat. Hiszen állításuk, a nagy tanítók tanításai és hitem szerint is mindenki egy azon energiából származik. Közelebbi jelenlétük bátorságot, nagyobb önbizalmat, hitet ad nekünk. Épp azt a segítő kezet kapjuk meg amire annyira szükségünk van - amiért sokan imádkozunk.